Header
Služby

Jakub Polák ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA s.r.o. poskytuje klientom právne služby vo všetkých oblastiach práva, pričom právne poradenstvo vykonáva osobne ale aj písomne, pripravuje všetky typy zmlúv, a tiež vypracováva rôzne rozbory a analýzy podľa zadania. Okrem toho zastupuje klientov či už pri rokovaniach s protistranou, ale aj vo všetkých typoch konaní pred súdmi a ostatnými orgánmi štátnej správy.

Občianske právo

Venujeme sa vecným právam, náhrade škody, vydaniu bezdôvodného obohatenia, dedičskému právu, ale aj záväzkovému právu a prevodom nehnuteľností. V oblasti rodinného práva vypracovávame všetky typy návrhov ktorými sa upravujú vzťahy medzi manželmi, rodičmi a deťmi, ako aj rodičmi navzájom, ako sú najmä návrhy na rozvod manželstva a úprava styku k maloletým deťom na čas po rozvode, určenie výživného, ale aj návrhy na určenie rodičovstva a iné.

Obchodné právo

Zakladáme obchodné spoločnosti, vykonávame zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri a zmeny vzťahov v obchodných spoločnostiach, venujeme sa fúziám, akvizíciám, a okrem toho napomáhame rušiť a likvidovať obchodné spoločnosti. Celoplošne riešime obchodno-záväzkové vzťahy, vymáhame pohľadávky a náhradu škody.

Pracovné právo

Zakladáme a ukončujeme pracovno-právne vzťahy, vypracovávame rôzne predpisy upravujúce vzťahy na pracovisku, a taktiež vymáhame nároky ako na strane zamestnancov, tak aj na strane zamestnávateľov.

Pozemkové právo

Usporadúvame vlastnícke vzťahy k pozemkom, sceľujeme ich a uplatňujeme rôzne nároky vlastníkov.

Trestné právo

Zastupujeme osoby poškodené trestnými činmi, pri uplatňovaní ich práv a nárokov v trestnom konaní, ale taktiež vykonávame obhajobu osôb trestne stíhaných, či už v prípravnom konaní alebo v konaní pred súdom.

Správne právo

Zastupujeme klientov v správnych konaniach pred orgánmi štátnej správy, najmä v priestupkových, v katastrálnych, v stavebných i v rôznych iných, ale aj v konaniach pred správnym súdom.

Ostatné odvetvia

Zameriavame sa aj na právo v oblasti školstva, športové právo a taktiež poskytujeme právnu pomoc pri rôznych stavebných projektoch. V prípade potreby však vieme poskytnúť právne služby aj v ostatných odvetviach práva.

Odmena advokáta

Výšku a spôsoby určenia odmeny advokáta, ako aj náhradu za stratu času a náhradu hotových výdavkov, určuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Advokát a klient sa pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní právnych služieb môžu dohodnúť na tzv. zmluvnej odmene, no ak sa nedohodnú, je možné vychádzať z ustanovení o tzv. tarifnej odmene.

Tarifná odmena je určená súčinom počtu úkonov právnej služby a tzv. „základnej sadzby tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby“ ktorej výšku stanovuje vyhláška podľa hodnoty veci alebo druhu veci.

V prípade Vášho záujmu Vám radi poskytneme bližšie informácie o odmene advokáta.

Image

Zmluvná odmena

môže byť dohodnutá ako:

Hodinová

podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci

Paušálna

za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období

Podielová

ako podiel na hodnote veci ktorá je predmetom konania, najviac však vo výške 20 % z hodnoty veci

Tarifná odmena

dohodnutá inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny - súčin počtu úkonov a odmeny za jeden úkon právnej služby dohodnutej inak ako vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny v zmysle vyhlášky

Kombinovaná

možná kombinácia určenia zmluvnej odmeny podľa predchádzajúcich bodov